PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Psikoteknik Değerlendirme Raporu
Test sonuçlarını içeren standart formattaki bilgisayar çıktısından kişiyeuygulanan her bir test sonucundan elde edilen bulguların bir arada özetlendiği dokuz bölümden oluşan Psikoteknik değerlendirme raporu düzenlenir.
 
(2) Bu raporun ilk sekiz bölümünde sırasıyla bu Cetvelin ‘’Psikoteknik değerlendirmenin Özellikleri’’ bölümünde yer alan her bir özelliğe yönelik uygulanan testlere ilişkin bulgu ve değerlendirmeler tanımlanır.
 
(3) Raporun dokuzuncu ve son bölümünde ise; kişinin sekiz alandaki yeteneğini ölçen testlerin bütünü sürücülük açısından değerlendirilerek, kişinin tüm yetenek alanlarındaki düzeyleri ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir. 
 
 
(1) Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saattir. 
 
Psikoteknik değerlendirme ücreti 
 
(2) Özel resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, Bakanlık tarafından belirlenerek her yıl Aralık ayında açıklanır. Merkezler tarafından bakanlıkça belirlenen asgari ücretin yüzde otuzuna kadar fark ücreti alınabilir. Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin denetimi 
 
(3) Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin bu cetvelde belirtilen esaslara uygun olarak hizmet sunmalarının sağlaması amacıyla Bakanlık veya müdürlükçe yapılacak, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az iki kez Müdürlükçe denetim yapılır. Denetimlerde EK-4’ de yer alan denetim formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, merkezde bulunan teftiş ve denetim defterine yazılır. 
 
(4) Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen varsa biri psikolog olmak üzere en az 2 personel tarafından gerçekleştirilir. Denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluk için denetim formunda belirtilen müeyyideler uygulanır. 
 
(5) Merkezde birden çok eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun tespiti halinde en uzun süreli müeyyide uygulanır


  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu
  • Psikoteknik Değerlendirme Raporu